Regulamin

NINIEJSZY REGULAMIN OKREŚLA ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM PROWADZONYM PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO POD ADRESEM WWW.PORTSIDE.PL

SPRZEDAJĄCYM JEST FOOD FAN SP.ZO.O. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE 20-209 UL.FREZERÓW 3, WPISANY DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM KRS: 0000847835 NIP: 9462698117 REGON: 386387741, KAPITAŁ ZAKŁADOWY 150 000PLN, ZWANY TAKŻE ZAMIENNIE „USŁUGODAWCĄ”
KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ MOŻNA UZYSKAĆ:

- KORZYSTAJĄC Z ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ: SKLEP@PORTSIDE.PL

- TELEFONICZNIE W GODZINACH MIĘDZY 8:00 A 16:00 519495326

§ 1 DEFINICJE

NINIEJSZY REGULAMIN (DALEJ ZWANY REGULAMINEM) OKREŚLA ZASADY I WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POMOCĄ STRONY INTERNETOWEJ WWW.PORTSIDE.PL ZGODNIE Z ART. 8 USTAWY Z DNIA 18 LIPCA 2002 R. O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (DZ. U. NR 144, POZ. 1204 Z PÓŹN. ZM.).

KLIENT – OSOBA FIZYCZNA, OSOBA PRAWNA LUB JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE POSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ A POSIADAJĄCA ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH, KTÓRA NA ZASADACH OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE DOKONUJE ZAMÓWIENIA W SKLEPIE INTERNETOWYM.

KONSUMENT – KLIENT BĘDĄCY OSOBĄ FIZYCZNĄ, KORZYSTAJĄCĄ ZE SKLEPU INTERNETOWEGO W CELU NIEZWIĄZANYM BEZPOŚREDNIO Z JEJ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ LUB ZAWODOWĄ.

USŁUGODAWCA – PODMIOT ŚWIADCZĄCY USŁUGI SPRZEDAŻY ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO NA ZASADACH OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE.

PRZEDMIOT TRANSAKCJI - TOWARY WYMIENIONE I OPISANE NA STRONIE INTERNETOWEJ SKLEPU INTERNETOWEGO.

TOWAR – RZECZ RUCHOMA, PREZENTOWANA W SKLEPIE INTERNETOWYM, KTÓREJ DOTYCZY UMOWA SPRZEDAŻY. PRODUKTY MOGĄ NIEZNACZNIE ODBIEGAĆ WAGĄ OD PODANEJ WAGI NA STRONIE SERWISU. PODANE CENY SĄ CENAMI ZA PORCJE, A KLIENT DODAJĄC PRODUKT DO WIRTUALNEGO KOSZYKA ZGADZA SIĘ NA OTRZYMANIE PRODUKTU, KTÓREGO WAGA BĘDZIE SIĘ RÓŻNIĆ O +/- 10%

USŁUGA DODATKOWA – USŁUGA ŚWIADCZONA PRZEZ USŁUGODAWCĘ NA RZECZ KLIENTA POZA SKLEPEM INTERNETOWYM W ZWIĄZKU Z CHARAKTEREM SPRZEDAWANYCH TOWARÓW.

UMOWA SPRZEDAŻY – UMOWA SPRZEDAŻY TOWARÓW W ROZUMIENIU USTAWY KODEKS CYWILNY, ZAWARTA POMIĘDZY USŁUGODAWCĄ A KLIENTEM, Z WYKORZYSTANIEM SERWISU INTERNETOWEGO SKLEPU.

SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – SERWIS INTERNETOWY DOSTĘPNY POD ADRESEM WWW.PORTSIDE.PL ZA POŚREDNICTWEM KTÓREGO KLIENT MOŻE ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE.

ZAMÓWIENIE – OŚWIADCZENIE WOLI KLIENTA OKREŚLAJĄCE JEDNOZNACZNIE RODZAJ I ILOŚĆ TOWARÓW, ZMIERZAJĄCE BEZPOŚREDNIO DO ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY.

SYSTEM TELEINFORMATYCZNY – ZESPÓŁ WSPÓŁPRACUJĄCYCH ZE SOBĄ URZĄDZEŃ INFORMATYCZNYCH I OPROGRAMOWANIA, ZAPEWNIAJĄCY PRZETWARZANIE I PRZECHOWYWANIE, A TAKŻE WYSYŁANIE I ODBIERANIE DANYCH POPRZEZ SIECI TELEKOMUNIKACYJNE ZA POMOCĄ WŁAŚCIWEGO DLA DANEGO RODZAJU SIECI URZĄDZENIA KOŃCOWEGO.

§ 2 ZASADY OGÓLNE

1. NINIEJSZY REGULAMIN OKREŚLA ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO DOSTĘPNEGO POD ADRESEM

WWW.PORTSIDE.PL

2. WARUNKIEM ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA W SKLEPIE INTERNETOWYM PRZEZ KLIENTA JEST ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM I AKCEPTACJA JEGO POSTANOWIEŃ W CZASIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

3. SKLEP INTERNETOWY WWW.PORTSIDE.PL PROWADZI SPRZEDAŻ DETALICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM SIECI INTERNET.

4. WSZYSTKIE TOWARY OFEROWANE W SKLEPIE WWW.PORTSIDE.PL SĄ FABRYCZNIE NOWE, ORYGINALNIE ZAPAKOWANE, WOLNE OD WAD FIZYCZNYCH I PRAWNYCH, ORAZ ZOSTAŁY LEGALNIE WPROWADZONE NA RYNEK POLSKI.

5. KLIENT ZOBOWIĄZANY JEST DO NIEDOSTARCZANIA TREŚCI ZABRONIONYCH PRZEZ PRZEPISY PRAWA, NP. TREŚCI PROPAGUJĄCE PRZEMOC, ZNIESŁAWIAJĄCYCH LUB NARUSZAJĄCYCH DOBRA OSOBISTE I INNE PRAWA OSÓB TRZECICH.

§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. WSZYSTKIE CENY PODANE NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.PORTSIDE.PL SĄ CENAMI BRUTTO PODANYMI W ZŁOTYCH POLSKICH. PODANE CENY NIE OBEJMUJĄ KOSZTÓW WYSYŁKI.

2. ZAMÓWIENIA SĄ PRZYJMOWANE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ. 

3. ZAMÓWIENIA SKŁADANE POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ MOŻNA SKŁADAĆ 24 GODZINY NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU PRZEZ CAŁY ROK.

4. ZAMÓWIENIE JEST SKUTECZNE, JEŚLI KLIENT PRAWIDŁOWO WYPEŁNI FORMULARZ ZAMÓWIENIA I PRAWIDŁOWO PODA DANE KONTAKTOWE W TYM DOKŁADNY ADRES, NA KTÓRY TOWAR MA BYĆ WYSŁANY ORAZ NUMER TELEFONU I ADRES E-MAIL.

5. W WYPADKU GDY PODANE DANE NIE SĄ KOMPLETNE, SPRZEDAJĄCY SKONTAKTUJE SIĘ Z KLIENTEM. JEŚLI KONTAKT Z KLIENTEM NIE BĘDZIE MOŻLIWY, SPRZEDAJĄCY MA PRAWO DO ANULOWANIA ZAMÓWIENIA.

6. KLIENT W PROCESIE SKŁADANIA ZAMÓWIENIA MOŻE WYRAZIĆ WOLĘ OTRZYMANIA FAKTURY VAT, KTÓRA MOŻE ZOSTAĆ ZAŁĄCZONA DO WYSYŁANEJ PRZESYŁKI LUB PRZESŁANA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, NA WSKAZANY ADRES E-MAIL W POSTACI ELEKTRONICZNEGO OBRAZU DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI TAKICH JAK: FAKTURY VAT Z ZAŁĄCZNIKAMI, FAKTURY VAT KORYGUJĄCE Z ZAŁĄCZNIKAMI I FORMULARZY. NINIEJSZA ZGODA UPRAWNIA SPRZEDAJĄCEGO RÓWNIEŻ DO WYSTAWIANIA I PRZESYŁANIA FAKTUR VAT W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 20 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZASAD ICH PRZECHOWYWANIA ORAZ TRYBU UDOSTĘPNIANIA ORGANOWI PODATKOWEMU LUB ORGANOWI KONTROLI SKARBOWEJ.

7. W TRAKCIE SKŁADANIA ZAMÓWIENIA, KLIENT MOŻE WYRAZIĆ ZGODĘ NA UMIESZCZENIE DANYCH OSOBOWYCH W BAZIE DANYCH SKLEPU INTERNETOWEGO SPRZEDAJĄCEGO W CELU ICH PRZETWARZANIA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA. W WYPADKU UDZIELENIA ZGODY, KLIENT MA PRAWO DO WGLĄDU W SWOJE DANE, ICH POPRAWIANIA ORAZ ŻĄDANIA ICH USUNIĘCIA.

8. KLIENT MOŻE SKORZYSTAĆ Z OPCJI ZAPAMIĘTANIA JEGO DANYCH PRZEZ SYSTEM W CELU UŁATWIENIA PROCESU SKŁADANIA KOLEJNEGO ZAMÓWIENIA. W TYM CELU KLIENT POWINIEN PODAĆ LOGIN I HASŁO, NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA DOSTĘPU DO SWOJEGO KONTA. LOGIN KLIENTA TO PODANY PRZEZ NIEGO ADRES E-MAIL. HASŁO JEST CIĄGIEM ZNAKÓW USTALANYCH PRZEZ KLIENTA. HASŁO KLIENTA NIE JEST ZNANE SPRZEDAJĄCEMU I KLIENT MA OBOWIĄZEK ZACHOWANIA GO W TAJEMNICY I CHRONIENIA PRZED NIEPOWOŁANYM DOSTĘPEM OSÓB TRZECICH.

PO ZŁOŻENIU PRZEZ KLIENTA SKUTECZNEGO ZAMÓWIENIA, OTRZYMA ON AUTOMATYCZNĄ ODPOWIEDŹ ZE SKLEPU POTWIERDZAJĄCĄ OTRZYMANIE ZAMÓWIENIA.

CZAS ROZPOCZĘCIA REALIZACJI ZAMÓWIENIA POKRYWA SIĘ Z MOMENTEM WPŁYWU WPŁATY NA RACHUNEK BANKOWY PODANY W POTWIERDZENIU ZAMÓWIENIA W PRZYPADKU PŁATNOŚCI PRZELEWEM LUB MOMENTEM DOKONANIA ZAMÓWIENIA W PRZYPADKU PŁATNOŚCI KARTĄ.

§ 4 KOSZTY I TERMIN WYSYŁKI

1. TOWAR WYSYŁANY JEST POD ADRES WSKAZANY W FORMULARZU ZAMÓWIENIA. SKLEP POINFORMUJE KLIENTA NIEZWŁOCZNIE O NIEPRAWIDŁOWO WYPEŁNIONYM FORMULARZU ZAMÓWIENIA, KTÓRY UNIEMOŻLIWIA DOKONANIE WYSYŁKI LUB MOŻE JĄ OPÓŹNIĆ.

2. TOWAR JEST DOSTARCZANY ZA POMOCĄ WYSPECJALIZOWANEGO SAMOCHODU CHŁODNIA. W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ODBIORU OSOBISTEGO TOWARÓW W SIEDZIBIE SPRZEDAJĄCEGO PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU.

3. PRZESYŁKA DOSTARCZONA JEST ZGODNIE Z TERMINEM PODANYM PRZY KAŻDYM TOWARZE NA STRONACH SERWISU. JEST TO ORIENTACYJNY CZAS DOSTAWY I DOTYCZY ON ZAMÓWIEŃ Z OPCJĄ PŁATNOŚCI „PRZELEW” LUB „PŁATNOŚĆ KARTĄ LUB PRZELEWEM ONLINE” DO CZASU PODANEGO NA STRONACH SERWISU NALEŻY DOLICZYĆ CZAS ZAKSIĘGOWANIA ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM SKLEPU (ZWYKLE 1-2 DNI ROBOCZE).

4. KLIENT JEST OBCIĄŻANY KOSZTAMI DOSTAWY (WYSYŁKI) OKREŚLONYMI W CENNIKU TRANSPORTU. KLIENT MOŻE SIĘ ZAPOZNAĆ Z CENNIKIEM DOSTAW PRZY FINALIZACJI ZAMÓWIENIA.

5. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA JEST LICZONY OD MOMENTU UZYSKANIA POZYTYWNEJ AUTORYZACJI PŁATNOŚCI.

 

§ 5 PŁATNOŚCI

1. NA KAŻDY SPRZEDANY TOWAR WYSTAWIAMY IMIENNY DOWÓD ZAKUPU (FAKTURĘ).

2. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM OBSŁUGĘ PŁATNOŚCI ONLINE JEST BLUE MEDIA S.A

3. DOSTĘPNE FORMY PŁATNOŚCI:


- VISA
- VISA ELECTRON
- MASTERCARD
- MASTERCARD ELECTRONIC
- MAESTRO
- PRZELEWY ONLINE
- BLIK

4. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA KONIECZNOŚĆ ZWROTU ŚRODKÓW ZA TRANSAKCJĘ DOKONANĄ PRZEZ KLIENTA KARTĄ PŁATNICZĄ, SPRZEDAJĄCY DOKONA ZWROTU NA RACHUNEK BANKOWY PRZYPISANY DO KARTY PŁATNICZEJ ZAMAWIAJĄCEGO.

5. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM OBSŁUGĘ PŁATNOŚCI ONLINE JEST BLUE MEDIA S.A

§ 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. KONSUMENT, KTÓRY ZAWARŁ UMOWĘ NA ODLEGŁOŚĆ, MA PRAWO OD NIEJ ODSTĄPIĆ BEZ PODAWANIA PRZYCZYNY W TERMINIE 14 DNI KALENDARZOWYCH, Z ZASTRZEŻENIEM 6 UST.
2. 2)ZGODNIE Z ART. 38 USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY NIE PRZYSŁUGUJE KONSUMENTOWI W ODNIESIENIU DO UMÓW:
A)W KTÓREJ PRZEDMIOTEM ŚWIADCZENIA JEST RZECZ NIEPREFABRYKOWANA, WYPRODUKOWANA WEDŁUG SPECYFIKACJI KONSUMENTA LUB SŁUŻĄCA ZASPOKOJENIU JEGO ZINDYWIDUALIZOWANYCH POTRZEB,
B)W KTÓREJ PRZEDMIOTEM ŚWIADCZENIA JEST RZECZ ULEGAJĄCA SZYBKIEMU ZEPSUCIU LUB MAJĄCA KRÓTKI TERMIN PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA,
C)W KTÓREJ PRZEDMIOTEM ŚWIADCZENIA JEST RZECZ DOSTARCZONA W ZAPIECZĘTOWANYM OPAKOWANIU, KTÓREJ PO OTWARCIU OPAKOWANIA NIE MOŻNA ZWRÓCIĆ ZE WZGLĘDU NA OCHRONĘ ZDROWIA LUB ZE WZGLĘDÓW HIGIENICZNYCH, JEŻELI OPAKOWANIE ZOSTAŁO OTWARTE PO DOSTARCZENIU,
D)W KTÓREJ PRZEDMIOTEM ŚWIADCZENIA SĄ RZECZY, KTÓRE PO DOSTARCZENIU, ZE WZGLĘDU NA SWÓJ CHARAKTER, ZOSTAJĄ NIEROZŁĄCZNIE POŁĄCZONE Z INNYMI RZECZAMI. 

3. SPRZEDAWCA DOKONUJE ZWROTU PŁATNOŚCI PRZY UŻYCIU TAKIEGO SAMEGO SPOSOBU PŁATNOŚCI, JAKIEGO UŻYŁ KONSUMENT, CHYBA ŻE KONSUMENT WYRAŹNIE ZGODZIŁ SIĘ NA INNY SPOSÓB ZWROTU, KTÓRY NIE WIĄŻE SIĘ DLA NIEGO Z ŻADNYMI KOSZTAMI

§ 7 PROCEDURA REKLAMACJI

1. REKLAMACJE NALEŻY SKŁADAĆ NA ADRES USŁUGODAWCY.

2. SKŁADAJĄC REKLAMACJĘ NALEŻY DOSTARCZYĆ DO USŁUGODAWCY REKLAMOWANY PRODUKT WRAZ Z DOWODEM ZAKUPU I WYPEŁNIONYM ZGŁOSZENIEM REKLAMACYJNYM KTÓRE USŁUGODAWCA NA PROŚBĘ WYŚLE KONSUMENTOWI.

3. USŁUGODAWCA ROZPATRZY REKLAMACJĘ W TERMINIE 14 DNI OD DNIA ZŁOŻENIA REKLAMACJI. W PRZYPADKU ROZPATRZENIA REKLAMACJI NA KORZYŚĆ KLIENTA USŁUGODAWCA NAPRAWI LUB WYMIENI REKLAMOWANY TOWAR NA NOWY, PEŁNOWARTOŚCIOWY LUB ZWRÓCI WARTOŚĆ KUPIONEGO TOWARU.

4. JEŻELI TOWAR JEST NIEZGODNY Z UMOWĄ, KLIENT MOŻE ŻĄDAĆ DOPROWADZENIA GO DO STANU ZGODNEGO Z UMOWĄ PRZEZ NIEODPŁATNĄ NAPRAWĘ ALBO WYMIANĘ NA NOWY, CHYBA ŻE NAPRAWA ALBO WYMIANA SĄ NIEMOŻLIWE LUB WYMAGAJĄ NADMIERNYCH KOSZTÓW. PRZY OCENIE NADMIERNOŚCI KOSZTÓW UWZGLĘDNIA SIĘ WARTOŚĆ TOWARU ZGODNEGO Z UMOWĄ ORAZ RODZAJ I STOPIEŃ STWIERDZONEJ NIEZGODNOŚCI. (USTAWA Z DNIA 27 LIPCA 2002 R. O SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY KONSUMENCKIEJ ORAZ O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO).

5. JEŻELI USŁUGODAWCA UZNA REKLAMACJĘ ZA ZASADNĄ TOWAR ZOSTANIE NAPRAWIONY LUB WYMIENIONY NA NOWY, BADŹ ZGŁOSZONĄ REKLAMACJĘ ODRZUCONO JAKO NIEZASADNĄ, USŁUGODAWCA NIEZWŁOCZNIE ZWRÓCI TAKI TOWAR FIRMĄ KURIERSKĄ, NA PODANY PRZEZ KUPUJĄCEGO ADRES, CHYBA, ŻE ZOSTANIE USTALONA Z KUPUJĄCYM INNA FORMA PRZEKAZANIA TOWARU.

6. KLIENT TRACI UPRAWNIENIA OKREŚLONE W PKT. 5 NINIEJSZEGO PARAGRAFU, JEŻELI PRZED UPŁYWEM DWÓCH MIESIĘCY OD STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ NIE ZAWIADOMI SKLEPU O TYM FAKCIE.

7. KLIENTOWI Z TYTUŁU RĘKOJMI PRZYSŁUGUJE ODSTĄPIENIE OD UMOWY, WYMIANA TOWARU NA PRODUKT WOLNY OD WAD LUB USUNIĘCIE PRZEZ USŁUGODAWCĘ WADY PRODUKTU. 

§ 8 POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

ADMINISTRATOREM BAZ DANYCH OSOBOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ KLIENTÓW SKLEPU INTERNETOWEGO W ZWIĄZKU Z ZAKUPAMI JEST USŁUGODAWCA.

DANE OSOBOWE WYKORZYSTYWANE SĄ W CELU REALIZACJI UMÓW SPRZEDAŻY, W ZAWIĄZKU Z TYM MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE PODMIOTOM ODPOWIEDZIALNYM ZA DOSTAWĘ ZAKUPIONYCH TOWARÓW DO KLIENTA. KLIENCI MAJĄ PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ DO ICH POPRAWIANIA. DANE SĄ PRZEKAZYWANE DOBROWOLNIE.

INFORMACJA O METODACH I ŚRODKACH TECHNICZNYCH SŁUŻĄCYCH WYKRYWANIU I KORYGOWANIU BŁĘDÓW WE WPROWADZANYCH DANYCH:

a) W TRAKCIE SKŁADANIA ZAMÓWIENIA, DO MOMENTU NACIŚNIĘCIA PRZYCISKU „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE” KLIENCI POSIADAJĄCY KONTO W SKLEPIE INTERNETOWYM MAJĄ MOŻLIWOŚĆ SAMODZIELNEGO KORYGOWANIA WPROWADZONYCH DANYCH POPRZEZ EDYCJĘ PROFILU KONTA.

b) WERYFIKACJI DANYCH LUB KOREKTY ZAMÓWIENIA MOŻNA DOKONAĆ TAKŻE POPRZEZ WYSŁANIE WIADOMOŚCI E-MAIL DO USŁUGODAWCY NA ADRES: SKLEP@PORTSIDE.PL

c) KLIENT MA MOŻLIWOŚĆ ZMIANY DANYCH WPROWADZONYCH PODCZAS TWORZENIA KONTA W KAŻDYM CZASIE W RAMACH UDOSTĘPNIONYCH OPCJI.

INFORMACJA O ZASADACH I SPOSOBACH UTRWALANIA, ZABEZPIECZANIA I UDOSTĘPNIANIA PRZEZ USŁUGODAWCĘ DRUGIEJ STRONIE TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY:

a) UTRWALENIE, ZABEZPIECZENIE I UDOSTĘPNIENIE TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY NASTĘPUJE PRZEZ PRZESŁANIE STOSOWNEJ WIADOMOŚCI E-MAIL PO ZAWARCIU UMOWY SPRZEDAŻY.

b) UTRWALENIE, ZABEZPIECZENIE I UDOSTĘPNIENIE TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY SPRZEDAŻY NASTĘPUJE PRZEZ WYSŁANIE KLIENTOWI NA PODANY ADRES E-MAIL TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY LUB PRZEZ PRZEKAZANIE KLIENTOWI SPECYFIKACJI ZAMÓWIENIA ORAZ DOWODU ZAKUPU.

c) TREŚĆ ZAWIERANEJ UMOWY JEST DODATKOWO UTRWALONA I ZABEZPIECZONA W SYSTEMIE TELEINFORMATYCZNYM USŁUGODAWCY ORAZ UDOSTĘPNIANA NA KAŻDE ŻĄDANIE KLIENTA.

§ 9 ZMIANA REGULAMINU

1. KLIENCI POSIADAJĄCY KONTO W SKLEPIE ZOSTANĄ POINFORMOWANI O ZMIANIE REGULAMINU ZA POŚREDNICTWEM KORESPONDENCJI E-MAIL.

2. JEŻELI W CZASIE, JAKI UPŁYNĄŁ OD OSTATNIEGO LOGOWANIA NASTĄPIŁA ZMIANA REGULAMINU SKLEPU, KLIENT AKCEPTUJE LUB NIE JEGO POSTANOWIENIA PO ZMIANACH. W PRZYPADKU BRAKU AKCEPTACJI WARUNKÓW REGULAMINU, W SZCZEGÓLNOŚCI PO WPROWADZENIU JEGO ZMIAN, ZAKUPY W SKLEPIE INTERNETOWYM NIE SĄ MOŻLIWE.

3. KLIENTOWI, KTÓRY NIE AKCEPTUJE WPROWADZONYCH W REGULAMINIE ZMIAN PRZYSŁUGUJE UPRAWNIENIE DO USUNIĘCIA KONTA W KAŻDYM CZASIE.

4. ZAMÓWIENIA ZŁOŻONE PRZEZ KLIENTÓW PRZED WEJŚCIEM W ŻYCIE ZMIAN REGULAMINU BĘDĄ REALIZOWANE WEDŁUG DOTYCHCZASOWYCH POSTANOWIEŃ REGULAMINU.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. GWARANCJA ORAZ PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY NIE OBOWIĄZUJĄ, GDY PRODUKT JEST USZKODZONY MECHANICZNIE. W CELU ZACHOWANIA PRAWA DO GWARANCJI I PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWSZE PRZED ODEBRANIEM PRZESYŁKI OD KURIERA KUPUJĄCY ZOBOWIĄZANY JEST SPRAWDZIĆ, CZY OPAKOWANIE LUB PRODUKT NIE ULEGŁY USZKODZENIU W TRANSPORCIE. W PRZYPADKU, GDY OPAKOWANIE PRZESYŁKI LUB PRODUKT NOSZĄ ZNAMIONA USZKODZENIA NALEŻY NIE PRZYJMOWAĆ PRZESYŁKI I W OBECNOŚCI KURIERA SPORZĄDZIĆ PROTOKÓŁ SZKODY ORAZ PRZESŁAĆ INFORMACJE NA ADRES SKLEP@PORTSIDE.PL

2. W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH NINIEJSZYM REGULAMINEM ZASTOSOWANIE MAJĄ PRZEPISY USTAWY Z DNIA 2 MARCA 2000 R. O OCHRONIE NIEKTÓRYCH PRAW KONSUMENTÓW ORAZ O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODĘ WYRZĄDZONĄ PRZEZ PRODUKT NIEBEZPIECZNY (DZ.U. 2000 NR 22 POZ. 271 ZE ZM.), USTAWY Z DNIA 27 LIPCA 2002 R. O SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY KONSUMENCKIEJ ORAZ O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO (DZ.U. 2002 NR 141 POZ. 1176 ZE ZM.), USTAWY Z DNIA 23 KWIETNIA 1964 R. - KODEKS CYWILNY (DZ.U. 1964 NR 16 POZ. 93 ZE ZM.).

3. SPORY WYNIKAJĄCE ZE STOSOWANIA NINIEJSZEGO REGULAMINU I W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM ZAWARTYCH UMÓW MIĘDZY SKLEPEM A KLIENTAMI, BĘDĄ ROZPATRYWANE PRZEZ SĄD WŁAŚCIWY WEDŁUG PRZEPISÓW O WŁAŚCIWOŚCI RZECZOWEJ I MIEJSCOWEJ ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 17.11.1964 R. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (DZ.U. NR 43 POZ. 296 ZE. ZM.)

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl