Regulamin

NINIEJSZY REGULAMIN OKREŚLA ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM PROWADZONYM PRZEZ SPRZEDAJĄCEGO POD ADRESEM WWW.PORTSIDE.PL

SPRZEDAJĄCYM JEST FOOD FAN SP.ZO.O. Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE 20-209 UL.FREZERÓW 3, WPISANY DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM KRS: 0000847835 NIP: 9462698117 REGON: 386387741, KAPITAŁ ZAKŁADOWY 150 000PLN, ZWANY TAKŻE ZAMIENNIE „USŁUGODAWCĄ”
KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ MOŻNA UZYSKAĆ:

- KORZYSTAJĄC Z ADRESU POCZTY ELEKTRONICZNEJ: SKLEP@PORTSIDE.PL

- TELEFONICZNIE W GODZINACH MIĘDZY 8:00 A 16:00 519495326

§ 1 DEFINICJE

NINIEJSZY REGULAMIN (DALEJ ZWANY REGULAMINEM) OKREŚLA ZASADY I WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POMOCĄ STRONY INTERNETOWEJ WWW.PORTSIDE.PL ZGODNIE Z ART. 8 USTAWY Z DNIA 18 LIPCA 2002 R. O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ (DZ. U. NR 144, POZ. 1204 Z PÓŹN. ZM.).

KLIENT – OSOBA FIZYCZNA, OSOBA PRAWNA LUB JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIE POSIADAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ A POSIADAJĄCA ZDOLNOŚĆ DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH, KTÓRA NA ZASADACH OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE DOKONUJE ZAMÓWIENIA W SKLEPIE INTERNETOWYM.

KONSUMENT – KLIENT BĘDĄCY OSOBĄ FIZYCZNĄ, KORZYSTAJĄCĄ ZE SKLEPU INTERNETOWEGO W CELU NIEZWIĄZANYM BEZPOŚREDNIO Z JEJ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ LUB ZAWODOWĄ.

USŁUGODAWCA – PODMIOT ŚWIADCZĄCY USŁUGI SPRZEDAŻY ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO NA ZASADACH OKREŚLONYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE.

PRZEDMIOT TRANSAKCJI - TOWARY WYMIENIONE I OPISANE NA STRONIE INTERNETOWEJ SKLEPU INTERNETOWEGO.

TOWAR – RZECZ RUCHOMA, PREZENTOWANA W SKLEPIE INTERNETOWYM, KTÓREJ DOTYCZY UMOWA SPRZEDAŻY. PRODUKTY MOGĄ NIEZNACZNIE ODBIEGAĆ WAGĄ OD PODANEJ WAGI NA STRONIE SERWISU. PODANE CENY SĄ CENAMI ZA PORCJE, A KLIENT DODAJĄC PRODUKT DO WIRTUALNEGO KOSZYKA ZGADZA SIĘ NA OTRZYMANIE PRODUKTU, KTÓREGO WAGA BĘDZIE SIĘ RÓŻNIĆ O +/- 15%

USŁUGA DODATKOWA – USŁUGA ŚWIADCZONA PRZEZ USŁUGODAWCĘ NA RZECZ KLIENTA POZA SKLEPEM INTERNETOWYM W ZWIĄZKU Z CHARAKTEREM SPRZEDAWANYCH TOWARÓW.

UMOWA SPRZEDAŻY – UMOWA SPRZEDAŻY TOWARÓW W ROZUMIENIU USTAWY KODEKS CYWILNY, ZAWARTA POMIĘDZY USŁUGODAWCĄ A KLIENTEM, Z WYKORZYSTANIEM SERWISU INTERNETOWEGO SKLEPU.

SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – SERWIS INTERNETOWY DOSTĘPNY POD ADRESEM WWW.PORTSIDE.PL ZA POŚREDNICTWEM KTÓREGO KLIENT MOŻE ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE.

ZAMÓWIENIE – OŚWIADCZENIE WOLI KLIENTA OKREŚLAJĄCE JEDNOZNACZNIE RODZAJ I ILOŚĆ TOWARÓW, ZMIERZAJĄCE BEZPOŚREDNIO DO ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY.

SYSTEM TELEINFORMATYCZNY – ZESPÓŁ WSPÓŁPRACUJĄCYCH ZE SOBĄ URZĄDZEŃ INFORMATYCZNYCH I OPROGRAMOWANIA, ZAPEWNIAJĄCY PRZETWARZANIE I PRZECHOWYWANIE, A TAKŻE WYSYŁANIE I ODBIERANIE DANYCH POPRZEZ SIECI TELEKOMUNIKACYJNE ZA POMOCĄ WŁAŚCIWEGO DLA DANEGO RODZAJU SIECI URZĄDZENIA KOŃCOWEGO.

§ 2 ZASADY OGÓLNE

1. NINIEJSZY REGULAMIN OKREŚLA ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO DOSTĘPNEGO POD ADRESEM

WWW.PORTSIDE.PL

2. WARUNKIEM ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA W SKLEPIE INTERNETOWYM PRZEZ KLIENTA JEST ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYM REGULAMINEM I AKCEPTACJA JEGO POSTANOWIEŃ W CZASIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

3. SKLEP INTERNETOWY WWW.PORTSIDE.PL PROWADZI SPRZEDAŻ DETALICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM SIECI INTERNET.

4. WSZYSTKIE TOWARY OFEROWANE W SKLEPIE WWW.PORTSIDE.PL SĄ FABRYCZNIE NOWE, ORYGINALNIE ZAPAKOWANE, WOLNE OD WAD FIZYCZNYCH I PRAWNYCH, ORAZ ZOSTAŁY LEGALNIE WPROWADZONE NA RYNEK POLSKI.

5. KLIENT ZOBOWIĄZANY JEST DO NIEDOSTARCZANIA TREŚCI ZABRONIONYCH PRZEZ PRZEPISY PRAWA, NP. TREŚCI PROPAGUJĄCE PRZEMOC, ZNIESŁAWIAJĄCYCH LUB NARUSZAJĄCYCH DOBRA OSOBISTE I INNE PRAWA OSÓB TRZECICH.

§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. WSZYSTKIE CENY PODANE NA STRONIE INTERNETOWEJ WWW.PORTSIDE.PL SĄ CENAMI BRUTTO PODANYMI W ZŁOTYCH POLSKICH. PODANE CENY NIE OBEJMUJĄ KOSZTÓW WYSYŁKI.

2. ZAMÓWIENIA SĄ PRZYJMOWANE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ. 

3. ZAMÓWIENIA SKŁADANE POPRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ MOŻNA SKŁADAĆ 24 GODZINY NA DOBĘ, 7 DNI W TYGODNIU PRZEZ CAŁY ROK.

4. ZAMÓWIENIE JEST SKUTECZNE, JEŚLI KLIENT PRAWIDŁOWO WYPEŁNI FORMULARZ ZAMÓWIENIA I PRAWIDŁOWO PODA DANE KONTAKTOWE W TYM DOKŁADNY ADRES, NA KTÓRY TOWAR MA BYĆ WYSŁANY ORAZ NUMER TELEFONU I ADRES E-MAIL.

5. W WYPADKU GDY PODANE DANE NIE SĄ KOMPLETNE, SPRZEDAJĄCY SKONTAKTUJE SIĘ Z KLIENTEM. JEŚLI KONTAKT Z KLIENTEM NIE BĘDZIE MOŻLIWY, SPRZEDAJĄCY MA PRAWO DO ANULOWANIA ZAMÓWIENIA.

6. KLIENT W PROCESIE SKŁADANIA ZAMÓWIENIA MOŻE WYRAZIĆ WOLĘ OTRZYMANIA FAKTURY VAT, KTÓRA MOŻE ZOSTAĆ ZAŁĄCZONA DO WYSYŁANEJ PRZESYŁKI LUB PRZESŁANA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, NA WSKAZANY ADRES E-MAIL W POSTACI ELEKTRONICZNEGO OBRAZU DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI TAKICH JAK: FAKTURY VAT Z ZAŁĄCZNIKAMI, FAKTURY VAT KORYGUJĄCE Z ZAŁĄCZNIKAMI I FORMULARZY. NINIEJSZA ZGODA UPRAWNIA SPRZEDAJĄCEGO RÓWNIEŻ DO WYSTAWIANIA I PRZESYŁANIA FAKTUR VAT W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 20 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ, ZASAD ICH PRZECHOWYWANIA ORAZ TRYBU UDOSTĘPNIANIA ORGANOWI PODATKOWEMU LUB ORGANOWI KONTROLI SKARBOWEJ.

7. W TRAKCIE SKŁADANIA ZAMÓWIENIA, KLIENT MOŻE WYRAZIĆ ZGODĘ NA UMIESZCZENIE DANYCH OSOBOWYCH W BAZIE DANYCH SKLEPU INTERNETOWEGO SPRZEDAJĄCEGO W CELU ICH PRZETWARZANIA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA. W WYPADKU UDZIELENIA ZGODY, KLIENT MA PRAWO DO WGLĄDU W SWOJE DANE, ICH POPRAWIANIA ORAZ ŻĄDANIA ICH USUNIĘCIA.

8. KLIENT MOŻE SKORZYSTAĆ Z OPCJI ZAPAMIĘTANIA JEGO DANYCH PRZEZ SYSTEM W CELU UŁATWIENIA PROCESU SKŁADANIA KOLEJNEGO ZAMÓWIENIA. W TYM CELU KLIENT POWINIEN PODAĆ LOGIN I HASŁO, NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA DOSTĘPU DO SWOJEGO KONTA. LOGIN KLIENTA TO PODANY PRZEZ NIEGO ADRES E-MAIL. HASŁO JEST CIĄGIEM ZNAKÓW USTALANYCH PRZEZ KLIENTA. HASŁO KLIENTA NIE JEST ZNANE SPRZEDAJĄCEMU I KLIENT MA OBOWIĄZEK ZACHOWANIA GO W TAJEMNICY I CHRONIENIA PRZED NIEPOWOŁANYM DOSTĘPEM OSÓB TRZECICH.

PO ZŁOŻENIU PRZEZ KLIENTA SKUTECZNEGO ZAMÓWIENIA, OTRZYMA ON AUTOMATYCZNĄ ODPOWIEDŹ ZE SKLEPU POTWIERDZAJĄCĄ OTRZYMANIE ZAMÓWIENIA ORAZ STATUSY REALIZACJI ZAMÓWIENIA E-MAILEM I/LUB SMS I/LUB TELEFOCZNIE.

CZAS ROZPOCZĘCIA REALIZACJI ZAMÓWIENIA POKRYWA SIĘ Z MOMENTEM WPŁYWU WPŁATY NA RACHUNEK BANKOWY PODANY W POTWIERDZENIU ZAMÓWIENIA W PRZYPADKU PŁATNOŚCI PRZELEWEM LUB MOMENTEM DOKONANIA ZAMÓWIENIA W PRZYPADKU PŁATNOŚCI KARTĄ.

§ 4 KOSZTY I TERMIN WYSYŁKI

1. TOWAR WYSYŁANY JEST POD ADRES WSKAZANY W FORMULARZU ZAMÓWIENIA. SKLEP NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEPOPRAWNE DANE UMIESZCZONE W FORMULARZU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO. UMIESZCZENIE NIEPOPRAWNYCH DANYCH NIE MOŻE BYĆ PODSTAWĄ REKLAMACJI Z POWODU NIEDOSTARCZENIA LUB NIEODEBRANIA TOWARU Z PUNKTU ODBIORU WYZNACZONEGO PRZEZ KURIERA.

2. TOWAR JEST DOSTARCZANY ZA POMOCĄ WYSPECJALIZOWANEGO SAMOCHODU CHŁODNIA. W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ODBIORU OSOBISTEGO TOWARÓW W SIEDZIBIE SPRZEDAJĄCEGO PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU.

3. PRZESYŁKA DOSTARCZONA JEST ZGODNIE Z TERMINEM PODANYM PRZY KAŻDYM TOWARZE NA STRONACH SERWISU. JEST TO ORIENTACYJNY CZAS DOSTAWY I DOTYCZY ON ZAMÓWIEŃ Z OPCJĄ PŁATNOŚCI „PRZELEW” LUB „PŁATNOŚĆ KARTĄ LUB PRZELEWEM ONLINE” DO CZASU PODANEGO NA STRONACH SERWISU NALEŻY DOLICZYĆ CZAS ZAKSIĘGOWANIA ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM SKLEPU (ZWYKLE 1-2 DNI ROBOCZE). W PRZYPADKU ZAMÓWIENIA PRODUKTÓW O RÓŻNYM CZASIE WYSYŁKI TO PRZYJMUJE SIĘ CZAS DORĘCZENIA DLA PRODUKTU O NAJDŁUŻSZYM OKRESIE OCZEKIWANIA. DLA PRZYKŁADU, GDY W KOSZYKU BĘDĄ PRODUKTY Z OZNACZENIEM EKSPRES ORAZ POZOSTAŁE PRODUKTY TO 1 PACZKA ZOSTANIE WYSŁANA ZGODNIE Z TERMINEM WYSYŁKI TRADYCYJNEJ. WSZYSTKIE PRODUKTY WYSYŁANE SĄ W 1 PACZCE, CHYBA, ŻE INACZEJ JEST TO OZNACZONE NA KARCIE PRODUKTU. W PRZYPADKU CHĘCIE ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA, KTÓRE ZOSTANIE WYSŁANE W KILKU PACZKACH WYMAGANE JEST ZŁOŻENIE ODDZIELNYCH ZAMÓWIEŃ ORAZ POKRYCIE KOSZTÓW DOSTAWY WG. CENNIKA. 

4. OBOWIĄZKIEM KLIENTA JEST ODEBRAĆ PRZESYŁKĘ W DNIU DORĘCZENIA. KURIER NIE MA OBOWIĄZKU KONTAKTOWANIA SIĘ TELEFONICZNIE O TERMINIE DORĘCZENIA PACZKI. NIEODEBRANIE, ODMOWA PRZYJĘCIA, PRZEKIEROWANIE PRZESYŁKI DO PUNKTU ODBIORU LUB ODEBRANIE W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE, NP. Z PUNKTU ODBIORU SIECI KURIERSKIEJ, NIE MOŻE ZOSTAĆ UWZGLĘDNIONE W PROCESIE REKLAMACJI. PO WYSŁANIU PRZESYŁKI  NIE MOŻNA ZMIENIAĆ ADRESU DORĘCZENIA ANI TERMINU DOSTAWY - OPÓŹNI TO CZAS DOSTARCZENIA PACZKI, CO W KONSEKWENCJI OPÓŹNI DORĘCZENIE I PRZERWIE CIĄG CHŁODNICZY ZAPEWNIONY PRZY DOSTAWIE. ZMIANY DOKONANE W SYSTEMIE FIRMY KURIWERSKIEJ SKUTKUJĄ NEGATYWNYM ROZPATRZENIEM REKLAMACJI I NIE PRZYSŁUGUJE Z TEGO TYTUŁU ZWROT KOSZTÓW.

5. KLIENT JEST OBCIĄŻANY KOSZTAMI DOSTAWY (WYSYŁKI) OKREŚLONYMI W CENNIKU TRANSPORTU. KLIENT MOŻE SIĘ ZAPOZNAĆ Z CENNIKIEM DOSTAW PRZY FINALIZACJI ZAMÓWIENIA.

6. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA JEST LICZONY OD MOMENTU UZYSKANIA POZYTYWNEJ AUTORYZACJI PŁATNOŚCI.

7. W PRZYPADKU WYBORU OPCJI DOSTAWY - ODBIÓR OSOBISTY, PRZESYŁKA BĘDZIE DO ODBIORU DO 24H OD MOMENTU OTRZYMANIA INFORMACJI DROGĄ MAILOWĄ, ŻE PRZESYŁKA JEST GOTOWA DO ODBIORU. PO TYM CZASIE PRZESYŁKA JEST COFNIĘTA DO MAGAZYNU I ZOSTANIE ZNISZCZONA. 

8. W PRZYPADKU DNI USTAWOWO WOLNYCH OD PRACY ORAZ ŚWIĄT (POZA WEEKENDAMI) WYSYŁKI MOGA ZOSTAĆ PRZESUNIĘTE W SZCZEGÓLNOŚCI W PRZYPADKU WYBORU DOSTAWY EKSPRESOWEJ. 

 

§ 5 PŁATNOŚCI

1. NA KAŻDY SPRZEDANY TOWAR WYSTAWIAMY IMIENNY DOWÓD ZAKUPU (FAKTURĘ).

2. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM OBSŁUGĘ PŁATNOŚCI ONLINE JEST BLUE MEDIA S.A

3. DOSTĘPNE FORMY PŁATNOŚCI:


- VISA
- VISA ELECTRON
- MASTERCARD
- MASTERCARD ELECTRONIC
- MAESTRO
- PRZELEWY ONLINE
- BLIK

4. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA KONIECZNOŚĆ ZWROTU ŚRODKÓW ZA TRANSAKCJĘ DOKONANĄ PRZEZ KLIENTA KARTĄ PŁATNICZĄ, SPRZEDAJĄCY DOKONA ZWROTU NA RACHUNEK BANKOWY PRZYPISANY DO KARTY PŁATNICZEJ ZAMAWIAJĄCEGO.

5. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM OBSŁUGĘ PŁATNOŚCI ONLINE JEST BLUE MEDIA S.A

6. W PRZYPADKU ZŁOŻENIA, ALE NIEOPŁACENIA ZAMÓWIENIA, ZAMÓWIENIE TAKIE W CIĄGU 2H ZOSTAJE USUNIĘTE Z SYSTEMU. WYJĄTKIEM JEST ZGŁOSZENIE DROGĄ MAILOWĄ WRAZ Z NUMEREM ZAMÓWIENIA NA ADRES SKLEP@PORTSIDE.PL CHĘCI PŁATNOŚCI PRZELEWEM TRADYCYJNYM. TERMIN REALIZACJI TAKIEGO ZAMÓWIENIA BĘDZIE REALIZOWANA PO ZAKSIĘGOWANIU WPŁATY. 

 

§ 6 PROCEDURA REKLAMACJI, RĘKOJMIA

1. REKLAMACJE NALEŻY SKŁADAĆ NA ADRES USŁUGODAWCY.

2. SKŁADAJĄC REKLAMACJĘ NALEŻY DOSTARCZYĆ DO USŁUGODAWCY REKLAMOWANY PRODUKT WRAZ Z DOWODEM ZAKUPU I WYPEŁNIONYM ZGŁOSZENIEM REKLAMACYJNYM KTÓRE USŁUGODAWCA NA PROŚBĘ WYŚLE KONSUMENTOWI.

3. USŁUGODAWCA ROZPATRZY REKLAMACJĘ W TERMINIE 14 DNI OD DNIA ZŁOŻENIA REKLAMACJI. W PRZYPADKU ROZPATRZENIA REKLAMACJI NA KORZYŚĆ KLIENTA USŁUGODAWCA NAPRAWI LUB WYMIENI REKLAMOWANY TOWAR NA NOWY, PEŁNOWARTOŚCIOWY LUB ZWRÓCI WARTOŚĆ KUPIONEGO TOWARU.

4. JEŻELI TOWAR JEST NIEZGODNY Z UMOWĄ, KLIENT MOŻE ŻĄDAĆ DOPROWADZENIA GO DO STANU ZGODNEGO Z UMOWĄ PRZEZ NIEODPŁATNĄ NAPRAWĘ ALBO WYMIANĘ NA NOWY, CHYBA ŻE NAPRAWA ALBO WYMIANA SĄ NIEMOŻLIWE LUB WYMAGAJĄ NADMIERNYCH KOSZTÓW. PRZY OCENIE NADMIERNOŚCI KOSZTÓW UWZGLĘDNIA SIĘ WARTOŚĆ TOWARU ZGODNEGO Z UMOWĄ ORAZ RODZAJ I STOPIEŃ STWIERDZONEJ NIEZGODNOŚCI. (USTAWA Z DNIA 27 LIPCA 2002 R. O SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY KONSUMENCKIEJ ORAZ O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO).

5. JEŻELI USŁUGODAWCA UZNA REKLAMACJĘ ZA ZASADNĄ TOWAR ZOSTANIE NAPRAWIONY LUB WYMIENIONY NA NOWY, BADŹ ZGŁOSZONĄ REKLAMACJĘ ODRZUCONO JAKO NIEZASADNĄ, USŁUGODAWCA NIEZWŁOCZNIE ZWRÓCI TAKI TOWAR FIRMĄ KURIERSKĄ NA WŁASNY KOSZT, NA PODANY PRZEZ KUPUJĄCEGO ADRES, CHYBA, ŻE ZOSTANIE USTALONA Z KUPUJĄCYM INNA FORMA PRZEKAZANIA TOWARU.

6. KLIENT TRACI UPRAWNIENIA OKREŚLONE W PKT. 5 NINIEJSZEGO PARAGRAFU, JEŻELI PRZED UPŁYWEM DWÓCH MIESIĘCY OD STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ NIE ZAWIADOMI SKLEPU O TYM FAKCIE.

7. KLIENTOWI Z TYTUŁU RĘKOJMI PRZYSŁUGUJE ODSTĄPIENIE OD UMOWY, WYMIANA TOWARU NA PRODUKT WOLNY OD WAD LUB USUNIĘCIE PRZEZ USŁUGODAWCĘ WADY PRODUKTU. 

 
§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


MAJĄ PAŃSTWO PRAWO ODSTĄPIĆ OD NINIEJSZEJ UMOWY W TERMINIE 14 DNI BEZ PODANIA JAKIEJKOLWIEK PRZYCZYNY. TERMIN DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY WYGASA PO UPŁYWIE 14 DNI OD DNIA W KTÓRYM WESZLI PAŃSTWO W POSIADANIE RZECZY LUB W KTÓRYM OSOBA TRZECIA INNA NIŻ PRZEWOŹNIK I WSKAZANA PRZEZ PAŃSTWA WESZŁA W POSIADANIE RZECZY.


ABY SKORZYSTAĆ Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY, MUSZĄ PAŃSTWO POINFORMOWAĆ NAS (FOOD FAN SP. Z O.O. FREZERÓW 3, 20-209 LUBLIN, POLSKA, SKLEP@PORTSIDE.PL, TELEFON: 519 495 326) O SWOJEJ DECYZJI O ODSTĄPIENIU OD NINIEJSZEJ UMOWY W DRODZE JEDNOZNACZNEGO OŚWIADCZENIA (NA PRZYKŁAD PISMO WYSŁANE POCZTĄ, FAKSEM LUB POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ). MOGĄ PAŃSTWO SKORZYSTAĆ Z WZORU FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY, JEDNAK NIE JEST TO OBOWIĄZKOWE.


ABY ZACHOWAĆ TERMIN DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, WYSTARCZY, ABY WYSŁALI PAŃSTWO INFORMACJĘ DOTYCZĄCĄ WYKONANIA PRZYSŁUGUJĄCEGO PAŃSTWU PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZED UPŁYWEM TERMINU DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.


SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY


W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD NINIEJSZEJ UMOWY ZWRACAMY PAŃSTWU WSZYSTKIE OTRZYMANE OD PAŃSTWA PŁATNOŚCI, W TYM KOSZTY DOSTARCZENIA RZECZY (Z WYJĄTKIEM DODATKOWYCH KOSZTÓW WYNIKAJĄCYCH Z WYBRANEGO PRZEZ PAŃSTWA SPOSOBU DOSTARCZENIA INNEGO NIŻ NAJTAŃSZY ZWYKŁY SPOSÓB DOSTARCZENIA OFEROWANY PRZEZ NAS), NIEZWŁOCZNIE, A W KAŻDYM PRZYPADKU NIE PÓŹNIEJ NIŻ 14 DNI OD DNIA, W KTÓRYM ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O PAŃSTWA DECYZJI O WYKONANIU PRAWA ODSTĄPIENIA OD NINIEJSZEJ UMOWY. ZWROTU PŁATNOŚCI DOKONAMY PRZY UŻYCIU TAKICH SAMYCH SPOSOBÓW PŁATNOŚCI, JAKIE ZOSTAŁY PRZEZ PAŃSTWA UŻYTE W PIERWOTNEJ TRANSAKCJI, CHYBA ŻE WYRAŹNIE ZGODZILIŚCIE SIĘ PAŃSTWO NA INNE ROZWIĄZANIE; W KAŻDYM PRZYPADKU NIE PONIOSĄ PAŃSTWO ŻADNYCH OPŁAT W ZWIĄZKU Z TYM ZWROTEM. MOŻEMY WSTRZYMAĆ SIĘ ZE ZWROTEM PŁATNOŚCI DO CZASU OTRZYMANIA RZECZY LUB DO CZASU DOSTARCZENIA NAM DOWODU JEJ ODESŁANIA, W ZALEŻNOŚCI OD TEGO, KTÓRE ZDARZENIE NASTĄPI WCZEŚNIEJ.


PROSZĘ ODESŁAĆ LUB PRZEKAZAĆ NAM RZECZ, NIEZWŁOCZNIE, A W KAŻDYM RAZIE NIE PÓŹNIEJ NIŻ 14 DNI OD DNIA, W KTÓRYM POINFORMOWALI NAS PAŃSTWO O ODSTĄPIENIU OD NINIEJSZEJ UMOWY. TERMIN JEST ZACHOWANY, JEŻELI ODEŚLĄ PAŃSTWO RZECZ PRZED UPŁYWEM TERMINU 14 DNI. BĘDĄ PAŃSTWO MUSIELI PONIEŚĆ BEZPOŚREDNIE KOSZTY ZWROTU TOWARÓW. WYSOKOŚĆ TYCH KOSZTÓW SZACOWANA JEST MAKSYMALNIE NA KWOTĘ OKOŁO 100 PLN.


ODPOWIADAJĄ PAŃSTWO TYLKO ZA ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI RZECZY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z NIEJ W SPOSÓB INNY NIŻ BYŁO TO KONIECZNE DO STWIERDZENIA CHARAKTERU, CECH I FUNKCJONOWANIA RZECZY.

 

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA JEST WYŁĄCZONE W PRZYPADKU UMOWY, W KTÓREJ PRZEDMIOTEM ŚWIADCZENIA JEST RZECZ ULEGAJĄCA SZYBKIEMU ZEPSUCIU LUB MAJĄCA KRÓTKI TERMIN PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA.

 


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


(FORMULARZ TEN NALEŻY WYPEŁNIĆ I ODESŁAĆ TYLKO W PRZYPADKU CHĘCI ODSTĄPIENIA OD UMOWY)
- ADRESAT: FOOD FAN SP. Z O.O., FREZERÓW 3, 20-209 LUBLIN, POLSKA , SKLEP@PORTSIDE.PL
- JA/MY(*) NINIEJSZYM INFORMUJĘ/INFORMUJEMY(*) O MOIM/NASZYM ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY NASTĘPUJĄCYCH RZECZY(*)

UMOWY DOSTAWY NASTĘPUJĄCYCH RZECZY(*) UMOWY O DZIEŁO POLEGAJĄCEJ NA WYKONANIU NASTĘPUJĄCYCH RZECZY(*)/O ŚWIADCZENIE NASTĘPUJĄCEJ USŁUGI(*)

- DATA ZAWARCIA UMOWY(*)/ODBIORU(*)

- IMIĘ I NAZWISKO KONSUMENTA(-ÓW)

- ADRES KONSUMENTA(-ÓW)

- PODPIS KONSUMENTA(-ÓW) (TYLKO JEŻELI FORMULARZ JEST PRZESYŁANY W WERSJI PAPIEROWEJ)

- DATA
(*) NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ.

 

§ 8 OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 

1.KLIENT SKLEPU INTERNETOWEGO MA MOŻLIWOŚĆ DOBROWOLNEGO I NIEODPŁATNEGO WYSTAWIENIA OPINII DOTYCZĄCEJ ZAKUPÓW DOKONANYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM. PRZEDMIOTEM OPINII MOŻE BYĆ TAKŻE OCENA, ZDJĘCIE LUB RECENZJA ZAKUPIONEGO PRODUKTU W SKLEPIE INTERNETOWYM.

 

2. SPRZEDAWCA PO DOKONANYCH ZAKUPACH W SKLEPIE INTERNETOWYM WYSYŁA DO KLIENTA WIADOMOŚĆ EMAIL Z PROŚBĄ O WYSTAWIENIE OPINII ORAZ LINKIEM DO FORMULARZA ONLINE UMOŻLIWIAJĄCEGO JEJ WYSTAWIENIE – FORMULARZ ONLINE UMOŻLIWIA UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA SPRZEDAWCY DOTYCZĄCE ZAKUPÓW, ICH OCENĘ, DODANIE WŁASNEGO OPISU DOT. OPINII ORAZ ZDJĘCIA ZAKUPIONEGO PRODUKTU. W RAZIE BRAKU WYSTAWIENIA OPINII PO OTRZYMANIU PIERWSZEGO ZAPROSZENIA DO WYSTAWIENIA OPINII SPRZEDAWCA PONAWIA WYSYŁKĘ ZAPROSZENIA.

 

3. OPINIA MOŻE BYĆ WYSTAWIONA JEDYNIE PRZEZ KLIENTA, KTÓRY DOKONAŁ ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM SPRZEDAWCY.

 

4. WYSTAWIONE PRZEZ KLIENTA OPINIE SĄ PUBLIKOWANE PRZEZ SPRZEDAWCĘ W SKLEPIE INTERNETOWYM ORAZ WIZYTÓWCE TRUSTMATE.IO ORAZ TRUSTEDSHOPS.

 

5. WYSTAWIENIE OPINII NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANE PRZEZ KLIENTA DO DZIAŁAŃ BEZPRAWNYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DO DZIAŁAŃ STANOWIĄCYCH CZYN NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI WOBEC SPRZEDAWCY, CZY TEŻ DZIAŁAŃ NARUSZAJĄCYCH DOBRA OSOBISTE, PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ LUB INNE PRAWA SPRZEDAWCY LUB OSÓB TRZECICH.

 

6. OPINIA MOŻE BYĆ WYSTAWIONA TYLKO DO FAKTYCZNIE ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM SPRZEDAWCY. ZABRONIONE JEST ZAWIERANIE FIKCYJNYCH/POZORNYCH UMÓW SPRZEDAŻY W CELU WYSTAWIENIA OPINII. AUTOREM OPINII NIE MOŻE BYĆ TAKŻE SAM SPRZEDAWCA ANI JEGO PRACOWNICY BEZ WZGLĘDU NA PODSTAWĘ ZATRUDNIENIA.

 

7. WYSTAWIONA OPINIA MOŻE ZOSTAĆ W KAŻDYM CZASIE USUNIĘTA PRZEZ JEJ AUTORA.

 

§ 9 POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

ADMINISTRATOREM BAZ DANYCH OSOBOWYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ KLIENTÓW SKLEPU INTERNETOWEGO W ZWIĄZKU Z ZAKUPAMI JEST USŁUGODAWCA.

DANE OSOBOWE WYKORZYSTYWANE SĄ W CELU REALIZACJI UMÓW SPRZEDAŻY, W ZAWIĄZKU Z TYM MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE PODMIOTOM ODPOWIEDZIALNYM ZA DOSTAWĘ ZAKUPIONYCH TOWARÓW DO KLIENTA. KLIENCI MAJĄ PRAWO DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ DO ICH POPRAWIANIA. DANE SĄ PRZEKAZYWANE DOBROWOLNIE.

INFORMACJA O METODACH I ŚRODKACH TECHNICZNYCH SŁUŻĄCYCH WYKRYWANIU I KORYGOWANIU BŁĘDÓW WE WPROWADZANYCH DANYCH:

a) W TRAKCIE SKŁADANIA ZAMÓWIENIA, DO MOMENTU NACIŚNIĘCIA PRZYCISKU „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE” KLIENCI POSIADAJĄCY KONTO W SKLEPIE INTERNETOWYM MAJĄ MOŻLIWOŚĆ SAMODZIELNEGO KORYGOWANIA WPROWADZONYCH DANYCH POPRZEZ EDYCJĘ PROFILU KONTA.

b) WERYFIKACJI DANYCH LUB KOREKTY ZAMÓWIENIA MOŻNA DOKONAĆ TAKŻE POPRZEZ WYSŁANIE WIADOMOŚCI E-MAIL DO USŁUGODAWCY NA ADRES: SKLEP@PORTSIDE.PL

c) KLIENT MA MOŻLIWOŚĆ ZMIANY DANYCH WPROWADZONYCH PODCZAS TWORZENIA KONTA W KAŻDYM CZASIE W RAMACH UDOSTĘPNIONYCH OPCJI.

INFORMACJA O ZASADACH I SPOSOBACH UTRWALANIA, ZABEZPIECZANIA I UDOSTĘPNIANIA PRZEZ USŁUGODAWCĘ DRUGIEJ STRONIE TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY:

a) UTRWALENIE, ZABEZPIECZENIE I UDOSTĘPNIENIE TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY NASTĘPUJE PRZEZ PRZESŁANIE STOSOWNEJ WIADOMOŚCI E-MAIL PO ZAWARCIU UMOWY SPRZEDAŻY.

b) UTRWALENIE, ZABEZPIECZENIE I UDOSTĘPNIENIE TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY SPRZEDAŻY NASTĘPUJE PRZEZ WYSŁANIE KLIENTOWI NA PODANY ADRES E-MAIL TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY LUB PRZEZ PRZEKAZANIE KLIENTOWI SPECYFIKACJI ZAMÓWIENIA ORAZ DOWODU ZAKUPU.

c) TREŚĆ ZAWIERANEJ UMOWY JEST DODATKOWO UTRWALONA I ZABEZPIECZONA W SYSTEMIE TELEINFORMATYCZNYM USŁUGODAWCY ORAZ UDOSTĘPNIANA NA KAŻDE ŻĄDANIE KLIENTA.

WIĘCEJ INFORMACJI W POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 10 ZMIANA REGULAMINU

1. KLIENCI POSIADAJĄCY KONTO W SKLEPIE ZOSTANĄ POINFORMOWANI O ZMIANIE REGULAMINU ZA POŚREDNICTWEM KORESPONDENCJI E-MAIL.

2. JEŻELI W CZASIE, JAKI UPŁYNĄŁ OD OSTATNIEGO LOGOWANIA NASTĄPIŁA ZMIANA REGULAMINU SKLEPU, KLIENT AKCEPTUJE LUB NIE JEGO POSTANOWIENIA PO ZMIANACH. W PRZYPADKU BRAKU AKCEPTACJI WARUNKÓW REGULAMINU, W SZCZEGÓLNOŚCI PO WPROWADZENIU JEGO ZMIAN, ZAKUPY W SKLEPIE INTERNETOWYM NIE SĄ MOŻLIWE.

3. KLIENTOWI, KTÓRY NIE AKCEPTUJE WPROWADZONYCH W REGULAMINIE ZMIAN PRZYSŁUGUJE UPRAWNIENIE DO USUNIĘCIA KONTA W KAŻDYM CZASIE.

4. ZAMÓWIENIA ZŁOŻONE PRZEZ KLIENTÓW PRZED WEJŚCIEM W ŻYCIE ZMIAN REGULAMINU BĘDĄ REALIZOWANE WEDŁUG DOTYCHCZASOWYCH POSTANOWIEŃ REGULAMINU.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. GWARANCJA ORAZ PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY NIE OBOWIĄZUJĄ, GDY PRODUKT JEST USZKODZONY MECHANICZNIE. W CELU ZACHOWANIA PRAWA DO GWARANCJI I PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWSZE PRZED ODEBRANIEM PRZESYŁKI OD KURIERA KUPUJĄCY ZOBOWIĄZANY JEST SPRAWDZIĆ, CZY OPAKOWANIE LUB PRODUKT NIE ULEGŁY USZKODZENIU W TRANSPORCIE. W PRZYPADKU, GDY OPAKOWANIE PRZESYŁKI LUB PRODUKT NOSZĄ ZNAMIONA USZKODZENIA NALEŻY NIE PRZYJMOWAĆ PRZESYŁKI I W OBECNOŚCI KURIERA SPORZĄDZIĆ PROTOKÓŁ SZKODY ORAZ PRZESŁAĆ INFORMACJE NA ADRES SKLEP@PORTSIDE.PL

2. W SPRAWACH NIEUREGULOWANYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE MAJĄ ZASTOSOWANIE PRZEPISY KODEKSU CYWILNEGO, PRZEPISY USTAWY O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ INNE WŁAŚCIWE PRZEPISY PRAWA POLSKIEGO.

3. SPORY WYNIKAJĄCE ZE STOSOWANIA NINIEJSZEGO REGULAMINU I W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM ZAWARTYCH UMÓW MIĘDZY SKLEPEM A KLIENTAMI, BĘDĄ ROZPATRYWANE PRZEZ SĄD WŁAŚCIWY WEDŁUG PRZEPISÓW O WŁAŚCIWOŚCI RZECZOWEJ I MIEJSCOWEJ ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 17.11.1964 R. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (DZ.U. NR 43 POZ. 296 ZE. ZM.)

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl